Leiden. Genealogie van Dirk Cornelissen van Achthoven.

Voeren het Achthoven wapen met 8 burchten in hun zegel, als leden van de 40-raad van Leiden.

Laatst bijgewerkt op 19 mei 2005.

I. Cornelis Dirksz, warmoesman. Gestorven in 1584 in Leiden. Woonde in Marendorp bij zijn overlijden. De kinderen verkopen dan het huis. Vrouw onbekend. Niet onmogelijk dat hij tweemaal gehuwd is geweest (Gerrit, Dirk en Michieltken worden tesamen in 1584 en in 1585 ook Katherijne genoemd, de anderen pas in 1619). [Of hij dezelfde is als de Cornelis Dirksz Noortlander, die in 1584 in Achthoven de 34 morgen van Andries Boel Hendriksz (van het huis ter Does) gebruikte, is onzeker.]
Kinderen bekend (volgorde onzeker):

 1. Gerrit Cornelis den Drijver:(minderjarig in 1580 als Gerrit Cornelisz, broer van Dirk Cornelisz) zie II-A.
 2. Dirk Cornelisz van Achthoven, warmoesman: geboren rond 1550: zie II-B.
 3. Katherijne 'Trijntge' Cornelisdr, gehuwd met Jan Arentsz Cuyper (te Leyden), en geboren 1562. Verkoopt in 1585 haar deel van de tuin van haar vader aan haar broer Dirk.
 4. Michieltken Cornelisdr: waarschijnlijk vóór 1600 overleden (minderjarig in 1580), leeft nog in 1585: zij heeft een tuin in de Waert van Leiden, naast die van haar broer Dirk, afkomstig van hun vader Cornelis Dirksz za:.
 5. Jan Cornelisz: zie II-C.
 6. Crijntge Cornelisdr: heeft enige dochter in 1628: Maria Cornelisdr, die medeërfgenaam is van haar tante Neeltgen Cornelisdr van Achthoven. Deze wordt in 1633 in een proces voor het Hof van Holland vernoemd als Maritge Cornelisdr weduwe van wijlen Wouter Dircxz van Leeuwen, wonen tot Leyden.
 7. Neeltgen Cornelisdr van Achthoven: sterft ongehuwd en kinderloos in 1628: zie II-D.

(Gerrit Cornelisz, Dirk Cornelisz, Michieltken Cornelisdr en Trijntge Cornelisdr zijn broers en zussen in 1584: kinderen van Cornelis Dirksz, gestorven in 1584)
(Dirk Cornelisz, Gerrit Cornelisz den Drijver, Jan Cornelisz, Crijntge Cornelisdr en Neeltgen Cornelisdr zijn broers en zussen in 1619 in het testament van Neeltgen Cornelisdr van Achthoven: zij erven van haar, samen met de weduwe van Dirk Cornelisz stoeldrayer in de Hoogewoerd, Leiden, die haar huis erft.)

De vraag blijft of het om dezelfde Dirk Cornelisz gaat, al ziet het er wel naar uit!! Het is mogelijk dat zijn vader tweemaal gehuwd is geweest. Jan, Crijntge en Neeltge zouden dan uit het tweede huwelijk moeten zijn.

II-A. Gerrit Cornelisz den Drijver, boomgaardman. Woont in 1581 in de Breestraat (belastingplichtig). Sterft te Leiden op 7.6.1612. Wordt broer van Dirk Cornelisz genoemd. Zijn vrouw sterft te Leiden op 17.1.1616.
Kinderen:

 1. Cornelis Gerritsz den Drijver: moet dan rond 1580 geboren zijn. zie III-A.

II-B. Dirk Cornelisz van Achthoven, boomgaardman, warmoesman: geboren rond 1550 (meerderjarig in 1585). Woont te Leiden. Koopt tuinen buiten de Hogewoerdse Poort te Leiderdorp. Erft van zijn vader Cornelis Dirksz in 1584. Koopt in 1585 thuyn van zijn zwager Jan Aertsz cuyper te Leiden. Sterft vóór 1617, maar na 1611. Wordt pas in 1694, lang na zijn dood, met de familienaam van Achthoven aangeduid. Moet rond 1580 gehuwd zijn. Wordt in 1590 als warmoesman en gardenier genoemd met tuinen in Leiderdorp (in de Waard). Zijn kinderen worden medeerfgenamen van zijn ongehuwde zuster Neeltge Cornelisdr van Achthoven in 1628.
Kinderen bekend in 1619 (vermeld in testament van Neeltge Cornelisdr van Achthoven)(volgorde onzeker):

 1. Arent Dirksz van Achthoven, geboren rond 1580: zie III-B.
 2. Adriaen Dirksz van Achthoven: zie III-C.
 3. Cornelis Dirksz van Achthoven: zie III-D.
 4. Maertgen Dirksdr : zij huwt Gerrit Symonsz den Binck, binnenschipper op Alkmaar. Zij hebben vier kinderen in 1628, (onder wie Neeltgen Gerrits den Binck, die Willem van den Wiel huwt). Deze kinderen worden vernoemd in 1633 in een proces voor het Hof van Holland (zie verder) "Maritge Cornelisdr weduwe van wijlen Wouter Dircxz van Leeuwen, wonen tot Leyden, mitsgaders Maritgen Jansdochter dochter van Jan Cornelisz Peer, wonende tot Enkhuizen, Allert Barentsz van Wentinge als getrout hebben Maritgen Cornelis, bejaarde dochter van Cornelis Gerritsz den Drijver, alsmede de voogden van de weeskinderen van de voorz Cornelis Gerritsz mede wonende tot Leyden...ten eenre. Ende Cornelis van Achthoven, mede voogt over de weeskinderen van Maritgen Dircxdr en t'expliek geaccepteert te hebben van zijne broeders en medevoochden Arent en Adriaen Dircxzonen van Achthoven..." Wordt nog vernoemd in: GA Leiden: Weeskamer: Kwitanties Voljaarden: F-443; L-146 (139-154): dd.11.10.1695: (Uit archief van Neeltgen Cornelisdr van Achthoven): verschenen is Claes Korswagen als in huis hebbende Anna Stellingwerve dr van Zegenis van Stellingwerve gewonnen bij Ma. Willems van der Wiel gewonnet bij Neeltie Gerrits de Binck , die wederom de dochter was van Maertie Dircxsdr getrouwt met Gerrit de Binck welcke Maertie Dircxsdr de dogter was van Dirck Cornelisz van Achthoven ...die de broeder was van Neeltie Cornelisdr van Achthooven goederen gecoomen van Cornelis Dircxsz van Achthooven ende Neeltie Gerrits de Binck... alsmede ... gecomen van Dirck Jacobsz van Achthooven die medeerffe is geweest van de genoemde Neeltie van Achthooven...

II-C. Jan Cornelisz (Peer?). Overleden vóór 1619. Heeft één dochter in 1619.

 1. 'Swaentje' Maria Jansdr, als enig kind vernoemd in 1628. Deze is dan medeërfgenaam van haar tante Neeltgen Cornelisdr van Achthoven in 1628. Wordt in een proces voor het Hof van Holland (Civiele Sententies: Inv.No.703: Sententie No.68: dd.11.4.1633) vernoemd: Maritge Cornelisdr weduwe van wijlen Wouter Dircxz van Leeuwen, wonen tot Leyden, mitsgaders Maritgen Jansdochter dochter van Jan Cornelisz Peer, wonende tot Enkhuizen, Allert Barentsz van Wentinge als getrout hebben Maritgen Cornelis, bejaarde dochter van Cornelis Gerritsz den Drijver, alsmede de voogden van de weeskinderen van de voorz Cornelis Gerritsz mede wonende tot Leyden...ten eenre. Ende Cornelis van Achthoven, mede voogt over de weeskinderen van Maritgen Dircxdr en t'expliek geaccepteert te hebben van zijne broeders en medevoochden Arent en Adriaen Dircxzonen van Achthoven...

II-D. Neeltge Cornelisdr van Achthoven. Wordt zuster genoemd van Dirk Cornelisz de warmoesman.
Wordt 'ongehuwde persoon'genoemd, als zij in 1605 tuinen koopt in de Waard bij het Minderbroederspad. Maakt haar testament in 1619 te Leiden. Zij sterft in 1628 te Leiden. De kinderen van haar broers en zuster worden de erfgenamen genoemd, alsook de weduwe van Dirk Cornelisz de stoeldraayer (+1601), die in de Hoogewoerd woonde (huidige nr.25), die haar huis op de Hoogewoerd erft. Over deze erfenis worden later processen gevoerd (zie haar Dossier in de Weeskamer van Leiden, inclusief haar testament). Haar eigendommen worden in 1628 verdeeld, maar het geld wordt in een fonds gestopt, waarvan de rente naar de familie gaat. Zij wordt vernoemd in GA Leiden: Weeskamer: Kwitanties Voljaarden: F-443; L-146 (139-154): dd.11.10.1695: (Uit archief van Neeltgen Cornelisdr van Achthoven): verschenen is Claes Korswagen als in huis hebbende Anna Stellingwerve dr van Zegenis van Stellingwerve gewonnen bij Ma. Willems van der Wiel gewonnet bij Neeltie Gerrits de Binck , die wederom de dochter was van Maertie Dircxsdr getrouwt met Gerrit de Binck welcke Maertie Dircxsdr de dogter was van Dirck Cornelisz van Achthoven...die de broeder was van Neeltie Cornelisdr van Achthooven goederen gecoomen van Cornelis Dircxsz van Achthooven ende Neeltie Gerrits de Binck... alsmede ... gecomen van Dirck Jacobsz van Achthooven die medeerffe is geweest van de genoemde Neeltie van Achthooven...

III-A. Cornelis Gerritsz den Drijver: zoon van Gerrit Cornelisz den Drijver. Geboren rond 1580.
Huwt te Leiden op 9.6.1601 Maria Dirksdr, dochter van de dan al overleden Dirk Adriaensz van der Does en Maria Claesdr (die dan hertrouwd is met Seger Huygensz van Campen, de steenplaatser te Leiden: deze had twee zonen: Cornelis en Huych Segerszonen). Zij heeft een broer Adriaan Dirksz van der Does (+1606). Cornelis Gerritsz den Drijver sterft op 2.10.1616 te Leiden en wordt in de Pieterskerk begraven. Hij woont dan op de Breestraat te Leiden.
Kinderen (bekend: blijkbaar meer dan één):

 1. Maria Cornelisdr: zij huwt Allert Barensz van Wentinge. Zij is de achterkleindochter van Adriana van der Does, houtkoopster (vermeld in 1550 te Leiden). Bij het overlijden van haar vader in 1616 wordt Cornelis Dirksz van Achthoven en zijn 2 broers Arent en Adriaen haar voogden. Zij wordt vernoemd voor het Hof van Holland (Civiele Sententies: Inv.No.703: Sententie No.68: dd.11.4.1633): "Maritge Cornelisdr weduwe van wijlen Wouter Dircxz van Leeuwen, wonen tot Leyden, mitsgaders Maritgen Jansdochter dochter van Jan Cornelisz Peer, wonende tot Enkhuizen, Allert Barentsz van Wentinge als getrout hebben Maritgen Cornelis, bejaarde dochter van Cornelis Gerritsz den Drijver, alsmede de voogden van de weeskinderen van de voorz Cornelis Gerritsz mede wonende tot Leyden...ten eenre. Ende Cornelis van Achthoven, mede voogt over de weeskinderen van Maritgen Dircxdr en t'expliek geaccepteert te hebben van zijne broeders en medevoochden Arent en Adriaen Dircxzonen van Achthoven..."

III-B. Arent Dirksz van Achthoven, schijnwerker. Zoon van Dirk Cornelisz (van Achthoven). Geboren rond 1580.
Huwt te Leiden 19.11.1603 te Leiden met Maertgen Aernts, dochter van Aernt en Maertgen Jacobs. Zijn vader is bij de ondertrouw aanwezig. Hij is dan schrijnwerker. Wonen dan aan de Hooygracht te Leiden. Wordt in 1617 voor het eerst vermeld met de familienaam van Achthoven in de Afleesboeken van Leiden. Arent is dan schutter in het rot van Nes en wordt dan adelborst genoemd. Hij erft in 1628 een tuin in de Waard van zijn tante Neeltgen Cornelisdr van Achthoven. Het is niet onmogelijk, dat hij in 1636 hertrouwt. Hij gaat dan in Zoeterwoude wonen. Hij sterft op 7.10.1647 (?) en wordt in de Pieterskerk te Leiden begraven.
Kinderen bekend (volgorde onzeker):

 1. Cornelis Arentsz van Achthoven: zie IV-A.
 2. Jacob Arentsz van Achthoven: zie IV-B.
 3. Diewertge Arentsdr van Achthoven. Zij sterft na 1652. Huwt op 12.9.1636 te Leiden met Frederick Cornelisz van Leeuwen (+ vóór 1652)
 4. Gerrit Arentsz van Achthoven: zie IV-C.
 5. Dirk Arentsz van Achthoven: zie IV-D.
 6. Reyer Arentsz van Achthoven: zie IV-E. + 6.8.1655 Leiden.
 7. Maertge Arentsdr van Achthoven.. Huwt (1) 4.10.1646 Leiden: Jan Pietersz Sorch. Huwt (2) 3.7.1657 Leiden: Heyndrick Christiaensz van Dingbert, weduwnaar van Grietegen Harmans van Gelder, wonende te Haarlem. Zij verhuizen naar Haarlem.
 8. zoon van Arent Dirksz van Achthoven: + 15.10.1635 te Leiden.

III-C. Adriaen Dirksz van Achthoven, cnoopmaker. Zoon van Dirk Cornelisz van Achthoven. Overleden vr 22.4.1649.
Huwt te Leiden op 26.3.1610 met Adriaentgen Adriaensdr van Hasebrouck, geboren te Leiden en dochter van Adriaen van Hasebroeck en Stijntge Huybrechts. Zijn vader Dirk Cornelis is dan aanwezig. Zij hertrouwt 22.4.1649 Pieter Jacobsz van Abenes, weduwe van Martgien Claesdr van Griexhouck.
Hij wordt vermeld als cnoopmaker in de Notariele Archieven van Den Haag over een schuld van een soldaat van de Lijfwacht van de Prins van Oranje in Delft op 12.9.1648 (??). Hij erft van zijn tante Neeltgen Cornelisdr van Achthoven een tuin in de Waard van Leiden.Hij wordt regelmatig genoemd in het Weeskamerarchief, met betrekking tot de rentes van zijn tante Neeltgen van Achthoven voor zijn dochters. Hij sterft te Leiden op 10.10.1647 en wordt begraven in de Hooglandsche Kerk.
Kinderen bekend (volgorde onbekend):

 1. Cornelis Adriaensz van Achthoven: zie IV-F.
 2. Maertge van Achthoven wordt vermeld op 24.6.1644 als dochter in het Weeskamerarchief. Zij is waarschijnlijk ongehuwd.
 3. Diewertge van Achthoven: gedoopt NH te Leiden op 26.12.1630 in de Hooglandsche Kerk, met als doopgetuigen Arent Dirckz van Aghthoven, Aaltjen Joppen, Claertgen Arents.
 4. Cristijntgen Adriaensdr van Achthoven, overleden vr 5.2.1656. Huwt in 14.3.1641 te Leiden Willem Cornelisz van Rijsbeeck. Zij hebben zoon Adriaen van Rijsbeek (+ 19.2.1698 Leiden). Willem Rijsbeek hertrouwt te Leiden 5.2.1656 Maergen Alderts, wonende te Rotterdam.
 5. Jacob Adriaensz van Achthoven: zie IV-G.
 6. Dirk Adriaensz : zie IV-H.

III-D. Cornelis Dirksz van Achthoven, vleeshouwer. Geboren rond 1585. Zoon van Dirk Cornelisz (: van Achthoven). Wordt lid van 40-raad van Leiden in 1634, en blijft dat tot aan zijn dood op 1.10.1656. Hij wordt in de Hooglandsche kerk begraven. Gebruikt in die hoedanigheid als eerste van deze tak in 1634 het Achthoven wapen (met de 8 burchten: 4, 3, 1 met twee horizontale balken).
Huwt (1) op 29.4.1611 te Leiden met Marytgen Jacobsdr van Schorpeling, dochter van Jacob van Schorpeling en Grietgen Arents. Deze sterft kinderloos.
Hertrouwt (2) op 20.5.1621 Leiden: Aaltje Joppen uit Friesland. Hij woont op Hogewoerd 1621 te Leiden met Aaltje Joppen, geboren in Buitenpost, Friesland. Deze sterft ook kinderloos en wordt begraven op 6.4.1645 in de Hooglandsche Kerk te Leiden.
Hij wordt als voogd van de erfgenamen van Maritge Cornelisdr voor het Hof van Holland (Civiele Sententies: No. 6, dd.1629) gedaagd door Gerrit Cornelisz de Vries. En nogmaals voor het Hof van Holland (Civiele Sententies: Inv.No.703: Sententie No.68: dd.11.4.1633): "Maritge Cornelisdr weduwe van wijlen Wouter Dircxz van Leeuwen, wonen tot Leyden, mitsgaders Maritgen Jansdochter dochter van Jan Cornelisz Peer, wonende tot Enkhuizen, Allert Barentsz van Wentinge als getrout hebben Maritgen Cornelis, bejaarde dochter van Cornelis Gerritsz den Drijver, alsmede de voogden van de weeskinderen van de voorz Cornelis Gerritsz mede wonende tot Leyden...ten eenre. Ende Cornelis van Achthoven, mede voogt over de weeskinderen van Maritgen Dircxdr en t'expliek geaccepteert te hebben van zijne broeders en medevoochden Arent en Adriaen Dircxzonen van Achthoven..."
Cornelis Dirksz van Achthoven sterft kinderloos in 1656. Hij woont op de Hoogewoerd te Leiden, als hij op 1.10.1656 begraven wordt in de Hooglandsche kerk. Zijn erfenis wordt vernoemd in: GA Leiden: Weeskamer: Kwitanties Voljaarden: F-443; L-146 (139-154): dd. 11.10.1695: (Uit archief van Neeltgen Cornelisdr van Achthoven): " verschenen is Claes Korswagen als in huis hebbende Anna Stellingwerve dr van Zegenis van Stellingwerve gewonnen bij Ma. Willems van der Wiel gewonnet bij Neeltie Gerrits de Binck , die wederom de dochter was van Maertie Dircxsdr getrouwt met Gerrit de Binck welcke Maertie Dircxsdr de dogter was van Dirck Cornelisz van Achthoven...die de broeder was van Neeltie Cornelisdr van Achthooven goederen gecoomen van Cornelis Dircxsz van Achthooven ende Neeltie Gerrits de Binck... alsmede ... gecomen van Dirck Jacobsz van Achthooven die medeerffe is geweest van de genoemde Neeltie van Achthooven..."

IV-A. Cornelis Arentsz van Achthoven, warmoesman. Zoon van Arent Dirksz van Achthoven en Maartge Arents. Woont in 1636 op de Watersteech te Leiden.
Huwt in 1636 te Leiden met Maria Cornelisdr van Stienevelt (woonplaats Middelstegracht). Zij wordt geassisteerd door Aechen Pietersdr haar toekomstige schoonzuster op Gansoord.Hij wordt dan geassisteerd met Jacob Arentsz van Achthoven zijn broeder op de Hogewoerd.
Hij sterft op 25.9.1666, waarschijnlijk kinderloos. Woont dan op de Middelste Gracht, Leiden. Hij wordt begraven op 2.10.1666 in de Pieterskerk van Leiden.

IV-B. Jacob Arentsz van Achthoven. Sterft op 9.12.1669 als lid 40-raad. Voert het wapen van Achthoven.
Huwt Neeltge Gerritsdr. Hij woont aanvankelijk in Leiden en later in Zoeterwoude.
Kinderen:

 1. Dirck Jacobsz van Achthoven: zie V-A.
 2. Gerrit Jacobsz van Achthoven: Zie V-B.
 3. Arent Jacobsz van Achthoven. Geboren te Leiden 17.4.1644.
 4. Marytgen Jacobsdr van Achthoven. Geboren te Leiden 20.4.1645.
 5. Margriet Jacobsdr van Achthoven. Geboren te Leiden 9.9.1646.

IV-C. Gerrit Arentsz van Achthoven. Zoon van Arent Dirksz van Achthoven. Sterft op 2.12.1669 te Leiden. Begraven in HKJL.
Huwelijk onbekend. Kinderen:

 1. Nelletje Gerritsdr van Achthoven.
 2. kind van Gerrit van Achthoven + 13.11.1659 Leiden
 3. kind van Gerrit van Achthoven + 14.11.1660 Leiden

IV-D. Dirk Arentsz van Achthoven, boomgaardman. Zoon van Arent Dirksz van Achthoven. Sterft 12.10.1655 Leiden (aan de pest?).
Huwt 12.2.1637 Leiden: Maria Jansdr van Kerchem, weduwe van Mathys Gerritsz Hofland.
Kinderen:

 1. Arent Dircksz van Achthoven: gedoopt Leiden 4.9.1641.
 2. Gerrit Dircksz van Achthoven: gedoopt Leiden 23.4.1649
 3. Beatrix Dircksdr van Achthoven: gedoopt Leiden 28.9.1651

IV-E. Reyer Arentsz van Achthoven, boomgaardman. Zoon van Arent Dirksz van Achthoven. Sterft 6.8.1655 Leiden (aan de pest?).
Huwt op 4.10.1646 te Leiden: Maertgen Pietersdr Sorch: wonen op de Levendael, Leiden.
Kinderen:

 1. kind v Reyer van Achthoven :+ 6.6.1647 Leiden
 2. Maertgen van Achthoven: gedoopt Leiden 15.7.1648
 3. kind v Reyer van Achthoven: + 24.10.1648 Leiden
 4. kind v Reyer van Achthoven :+ 10.8.1655 Leiden
 5. kind v Reyer van Achthoven: + 10.8.1655 Leiden

IV-F. Cornelis Adriaensz van Achthoven. Geboren ca. 1612. Zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven. Kinderloos gestorven in 1669. Medestichter en regent van het Pesthuis te Leiden. Lid van de 40-raad van Leiden. Voert het Achthoven wapen.
Huwt op 24.11.1639 te Leiden met Roosgen van Overvliet, weduwe van Jan Pietersz Twist. Zij sterft op 5.3.1673 te Leiden (met testament).

IV-G. Jacob Adriaansz van Achthoven. Zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven. Wordt in 1657 vernoemd als executeur testamentair van Dirk Adriaensz van Achthoven.

IV-H. Dirk Adriaensz van Achthoven: Zoon van Adriaen Dirksz van Achthoven. Gestorven vóór 1657.

V-A. Dirk Jacobsz van Achthoven, bakker, woont te Hogewoert. Geboren ca. 1628 te Leiden. Zoon van Jacob Arentz van Achthoven en Neeltie Gerritsdr. Sterft 8.7.1679 kinderloos. Is lid van 40-raad van Leiden. Voert wapen van Achthoven . Hij is mogelijk de laatste mannelijke van Achthoven van deze tak, in ieder geval in Leiden.
Huwt op 26.12.1651 te Leiden met Cecilia van Leeuwen, weduwe van Jan Jansz van der Maes. Sterft kinderloos. Wordt nog vernoemd in: GA Leiden: Weeskamer: Kwitanties Voljaarden: F-443; L-146 (139-154): dd.11.10.1695: (Uit archief van Neeltgen Cornelisdr van Achthoven): verschenen is Claes Korswagen als in huis hebbende Anna Stellingwerve dr van Zegenis van Stellingwerve gewonnen bij Ma. Willems van der Wiel gewonnet bij Neeltie Gerrits de Binck , die wederom de dochter was van Maertie Dircxsdr getrouwt met Gerrit de Binck welcke Maertie Dircxsdr de dogter was van Dirck Cornelisz van Achthoven...die de broeder was van Neeltie Cornelisdr van Achthooven goederen gecoomen van Cornelis Dircxsz van Achthooven ende Neeltie Gerrits de Binck... alsmede ... gecomen van Dirck Jacobsz van Achthooven die medeerffe is geweest van de genoemde Neeltie van Achthooven...

V-B. Gerrit Jacobsz van Achthoven, lintier, wonende te Hogewoert. Zoon van Jacob Arentz van Achthoven en Neeltie Gerritsdr. Geboren te Leiden rond 1628. Gestorven : 17.1.1666 aan de Ijzerenbrug, Leiden. Begraven : 23.1.1666 Pieterskerk, Leiden.
Huwt Leiden 27.11.1658 Catharyna Cornelisdr van Leeuwen, overleden Leiden 3.3.1670.
Kinderen:

 1. Marytgen Gerritsdr van Achthoven: Leiden 9.10.1659 - 13.11.1659 Leiden
 2. Jacobus Gerritsz van Achthoven: geboren te Leiden 21.10.1660
 3. kind van Gerrit van Achthoven +14.11.1660 Leiden
 4. kind van Gerrit van Achthoven: + 6.6.1662 Leiden
 5. Pieternella van Achthoven Leiden 16.4.1662-?: Huwt ca. 1682 Dr Jan Frequenius

N.B. Vanaf 1679 worden er geen dopen, huwelijken en begravingen van deze tak meer vermeld in Leiden.