Familie van Poelgeest / van Achthoven uit Leiderdorp

En aanverwante van Achthovens (kinderen en kleinkinderen van Jan Jacobsz bakker te Leiderdorp).

 • Deze tak van de familie van Poelgeest voerde het Poelgeest wapen met een klaverblad op de horizontale dwarsbalk. Claes Claes Willemsz voerde ditzelfde wapen als schepene van Leiden rond 1465, alsook de schepene Claes Jan Claesz rond 1500. Zij moeten beiden mogelijk toch afstammen van Willem van Poelgeest, de schout van Koudekerke in 1371. Deze Willem zou de jongere broer zijn van heer Gerard en heer Jan van Poelgeest uit Koudekerke. Blijkbaar voert deze tak wel het wapen, maar niet de naam van Poelgeest.
 • Zowel Cornelis Aelwijnsz als zijn zoon Cornelis Cornelisz gebruiken als schouten van Leiderdorp de naam van Poelgeest met het wapen met het klaverblad. Als de laatste zijn ambt als schout in 1579 opgeeft, neemt hij in 1580 plotseling (en definitief) de naam van Achthoven aan. Hij nam duidelijk de kant van de Opstand en werd gereformeerd, terwijl de adelijke takvan Koudekerke katholiek bleef. Wat de reden van het opgeven van de familienaam van Poelgeest is, is nog niet duidelijk geworden. De familienaam van Achthoven komt echter naar alle waarschijnlijkheid voort uit het feit dat Cornelis Cornelisz van Poelgeest in 1550 in de dan al eeuwenoude hofstede Agthoven moet geboren zijn. Hij is, voor zover ik weet, de eerste die in 1580 de naam van Achthoven als familienaam heeft aangenomen. Pas na 1617 zijn de anderen gevolgd.


  Laatst gewijzigd op 17 maart 2014.

  I. Cornelis Dirksz. Geb. ca. 1460. Gestorven: zeker vóór 1533, als zijn weduwe land heeft in de Monnikenpolder te Leiderdorp, met haar zoon Aelwijn Cornelisz.
  Maar mogelijk stierf hij al vóór 1508, als hij dezelfde Cornelis Dirksz is, wiens erfgenamen dan land hebben in Achthoven. Ditzelfde (4½ morgen) land is nl. in 1557 in handen van Aelwijn Cornelisz, zijn zoon.
  Gehuwd rond 1480 met Pieter Alijt in Leiderdorp.
  Kinderen:

  1. Aelwijn Cornelisz, geboren in 1483, waarschijnlijk te Leiderdorp. Zie II-A.
  2. Cornelis Cornelisz (woonde met zijn broer in de hofstede Agthoven)
  3. Steffania Cornelisdr, gehuwd met Mourijn Jansz in Achthoven, Leiderdorp.Zie II-B.

  In 1574 wordt Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest, schout van Leiderdorp, ook door een Cornelis Gerritsz of diens vrouw, wonende in de Hoogewoerd te Leiden, Neel Neeff genoemd. Hij huurt dan tijdens het beleg het huis ernaast, dat aan deze Cornelis Gerritsz toebehoort (die kort erna gestorven moet zijn).

  II-A. Aelwijn Cornelisz. Geboren in 1483 in Leiderdorp, zoon van Cornelis Dirksz en Pieter Alijt. Gestorven na 1559, waarschijnlijk in Koudekerk, waar hij dan woonde. Naar eigen zeggen heel zijn leven in Leiderdorp gewoond.
  Huwt ca. 1520 NN. Oom Pietersdr van Ofwegen (vermoedelijk zuster van Pieter Oom Pietersz van Ofwegen).
  Moet rond 1520 een enige zoon Cornelis gekregen hebben. Zie III-A..
  Aelwijn had land in de Monnikenpolder en in Achthoven. In 1557 heeft hij aan beide stukken land bijgekocht. In 1558 werd hij echter door het Hof van Holland onder curatele gesteld vanwege hoge schulden, waarschijnlijk vanwege drankmisbruik. Mourijn Jansz en Heynrik Symonsz van Poelgeest werden zijn curators. Beide genoemde stukken land (en de schulden) werden overgenomen in 1559 door Mourijn Jansz (later overgegaan naar diens kinderen).
  In 1543 woont hij in huize Agthoven, dan in eigendom van jonkvrouw Catharina die Vriese Nicolaasdr, de weduwe van Hendrik Jacobsz van der Does, en hun twee zonen Jacob en Dirk van der Does, de latere burgemeesters van resp. Leiden en Haarlem. Na zijn curatele ging hij in Koudekerke wonen (mogelijk op het leenland van huize Poelgeest in de Hontspolder, waarmee later in 1566 zijn zoon verlijt werd.).

  II-B. Steffanie Cornelisdr, gehuwd met Mourijn Jansz (hun kleinkinderen worden van Achthoven genoemd).
  (Mourijn Jansz handelt de zaken van Aelwijn Cornelisz af, als die onder curatele wordt gesteld, en neemt diens bezit en schulden over in 1559).
  Mourijn Jansz: rond 1500 geboren, de zoon van Jan Mourijnsz van Tol uit Warmond; + in 1575; heeft in 1543 een werf van 67 roeden (met huis bij Hogeveense vaart) in Achthoven bij huize Agthoven in bezit; bruikt in 1543 de 11 morgen met uyterdijck van heer Willem van Zijl e.a. in Achthoven; heeft in 1558 land ten westen van Does. In 1569 is hij een van de grootste landgebruikers van Leiderdorp.
  Gehuwd rond 1524
  Kinderen in 1589:

  1. Jan Mourijnsz (woont later in 1590 in Leiden bij Jan Jacobsz bakker, zijn zwager);
  2. Carel Mourijnsz (+ in 1584);
  3. Maerten Mourijnsz (geb.1529; ovl.voor 18.12.1606: de erfdeling), gehuwd met Elijsabeth Claesdr, zuster van Sijmon Claesz. Kinderen: Wouter Maertensz gehuwd met Niesgen Jans, beiden overleden voor 18-12-1606.
  4. Catrijn Mourijnsdr, gehuwd met weduwnaar Jan Woutersz Mouthaen: zij nemen in 1559 de 5 morgen van Aelwijn Cornelisz in de Monnikenpolder over. Kinderen: Neeltgen Jansdr, weduwe van Gerijt Sijmonsdr (op 18-12-1606); Steffanie Jansdr, weduwe Dirck Pietersz;
  5. Eemsgen Mourijnsdr, gehuwd met weduwnaar Jan Jacobsz backer in 1589: Zie III-B.
  6. oude Marytgen Mourijnsdr (+na 1584), wed.van Cornelis Andriesz (van Ofwegen) (+ 1575). Zij hebben zoon: Andries Cornelisz van Ofwegen; dochter Jannetgen Cornelisdr, gehuwd met Dammas Hendricksz; Jaepgen Cornelisdr, gehuwd geweest met Dirck Cornelis Hartogh (op 18.12-1606)
  7. jonge Marytgen Mourijnsdr (geb.1532;+ na 1580; oudste zoon uit eerder huwelijk: Cornelis Jansz ); later gehuwd met Thonis Pietersz (+ vóór 1575) die in Achthoven woont, beiden overleden vóór 1589. Zij hebben kinderen: zij nemen na 1559 de 4½ morgen land van Aelwijn Cornelisz in Achthoven over.
  8. Dirk Mourijnsz, overleden in 1586;
  9. Cornelis Mourijnsz (+ in 1575), gehuwd met Katrijn Meessendochter.

  In 1575 verdeling van erfgoed van Mourijn Jansz. Zijn huis bij huize 'Agthoven' gaat naar Dirk Mourijnsz (Bij diens dood in 1586 gaat het huis naar Maarten Mourijnsz, die het dan verkoopt aan Louris Andriesz van Zwaenswijck). Kinderen hadden land in Aarlanderveen in 1580, dat ze dan verkopen. In 1589 heeft de jonge Marytgen Mourijnsdr de 4 ½ morgen in Achthoven in handen, die oorspronkelijk moeten behoord hebben aan de vermelde Aelwijn Cornelisz.

  III-A. Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest, schout. Geboren ca. 1520. Zoon van Aelwijn Cornelisz. Gestorven in 1574 te Leiden tijdens het beleg. Huwt rond 1549 Maria Claesdr, geboren in 1527 (en gestorven na 1590), mogelijk dochter van de in 1500 geboren Claes Hendriksz (uit Zoeterwoude?) die land had in Leiderdorp. Hun enige zoon, Cornelis Cornelis van Poelgeest (zie IV), wordt geboren in 1550. Leenman van Poelgeest in de Hontspolder in 1565. Schout van Leiderdorp van 1569 tot 1574. In 1573 nog vermeld als lid van Vierschaar vanb Rijnland. Hij gebruikt in zijn zegel het wapen van Poelgeest met de drie adelaars, met helm, kroon en opvliegende adelaar, maar op de horizontale dwarsbalk een klaverblad, met zijn naam en patroniem, maar zonder de naam van Poelgeest. Heeft huis bij de kerk van Leiderdorp in 1569. Is schout van Leiderdorp van 1569 tot eind augustus 1574, wanneer hij in Leiden sterft tijdens het beleg.
  Huwt circa 1549 Marye Claesdr. van Alphen, dochter van Claes van Alphen en NN. van Outshoorn.
  Kinderen:

  1. Cornelis Cornelisz van Poelgeest, geboren in 1550, waarschijnlijk in de hofstede Agthoven, Leiderdorp.

  [Claes Jan Claesz voert hetzelfde Poelgeest wapen met klaverblad in zijn zegel. Deze verkoopt in 1465 Gansencamp in Zoeterwoude; is schepene van Leiden in 1467, stedehouder van de Baljuw van Rijnland in 1482, burgemeester van Leiden in 1489; heeft huis ten Deyl in Wassenaar in 1499; geeft in 1504 land in erfpacht in Zoeterwoude aan Jan Claes Jansz tussen Vliet en de Oude Zwette; verkoopt nog te Oegstgeest in 1505. Nalatenschap in 1518 verdeeld. Heeft zoon Jan Claes Jansz als zijn erfgenaam in 1518 en van zijn vrouw Jonkvr. Pieternella Barthoutse van Bakenesse en diens zuster Dirkgen Bartoutsdr van Bakenesse, waarschijnlijk dochters van Bartout van Bakenesse, wiens weduwe Margriet in 1470 ½ van 3 morgen land verkoopt aan de Zijl te Leiderdorp].

  III-B. Jan Jacobsz bakker. Woonde aanvankelijk in Leiderdorp, en na het beleg in 1581aan de Nicolaasgracht (Gansoord) te Leiden, waar hij in 1590 een bakkerij heeft. Zijn zwager Jan Mourijnsz woont dan bij hem in. Tweemaal gehuwd geweest. Overleden na 18-12-1606.
  Uit het eerste (onbekende) huwelijk heeft hij een dochter:

  1. Marytgen Jansdr van Achthoven: ! 1581: zijn voorkind: + 1632 (testament 27.3.1605 Leiden), gehuwd vóór 1618 met Pieter Jansz Cop, meestertimmerman in Leyderdorp. Mourijn Jansz en Aefge Jansdr erven van haar in 1632. Haar man verkoopt dan het huis aan Jan Pietersz Timmerman (man van Aefge Jansdr van Achthoven).

  Huwt (2) ± 1575 met Eemsgen Mourijnsdr, dochter van Mourijn Jansz. Kinderen:

  1. Jacob Jansz van Achthoven: zie IVB.
  2. Mourijn Jansz van Achthoven: zie IVC
  3. Trijntge Jansdr van Achthoven : + 1626: haar broer Mourijn erft van haar. Zij wordt vermeld in de Rinse Penningen van 1626.
  4. Aeffge Jansdr van Achthoven: zie IVD.

  IV-A. Cornelis Cornelisz van Poelgeest / Cornelis Cornelisz van Achthoven, schout, kapitein. Geboren in 1550, zoon van Cornelis Aelwijnsz van Poelgeest en Maria Claesdr (van Alphen). Overleden te Zoeterwoude 1628. Begraven in de kerk van Leiderdop.

   
  Eerste vermelding van familienaam van Achthoven op 22.11.1580 in de Afleesboeken van Leiden

  Huwt (1) ca. 1574 met de 6 jaar oudere Maria Jacobsdr, dochter van een Jacob Broer (uit Zegwaard?) en Anna die Bruun, die in de Cleyne Does in Achthoven gewoond had (het leenland van Jacob Claesz van Veen). (Anna was hertrouwd met Adriaen Jacobz van Veen, gestorven in 1562 met wie zij in de Cleyne Does woonde voor 8 jaar, en later met Philips Claesz van Alphen, gestorven in 1572).
  Bij haar heeft hij 6 kinderen te Leiden:

  1. Cornelis Cornelisz van Achthoven: Geboren te Leiden in 1575. Vóór 1610 kinderloos overleden.
  2. Jacob Cornelisz van Achthoven : Geboren te Leiden in 1577. Vóór 1610 kinderloos overleden.
  3. Aelwijn Cornelisz van Achthoven : Geboren te Leiden in 1579. Zie V-A.
  4. Machteld Cornelisdr van Achthoven: Geboren te Leiden in 1580. Kinderloos overleden vóór 1610. Huwt te Leiden op 2.1.1598 met Gerrit Andriesz Tromper, cruydenier te Leyden, waarbij haar oudoom Pieter Oom Pietersz van Ofwegen en diens toenmalige vrouw Trijntje Jacobsdr de Milde aanwezig zijn.
  5. Pieter Cornelisz van Achthoven: Geboren in 1585, waarschijnlijk te Leiden. Zie V-B.
  6. Maria Cornelisdr van Achthoven: Geboren in 1586. Kinderloos overleden vóór 1610.

  Huwt (2) sept. 1589 te Zierikzee (ondertrouw te Leiden) met jonkvr. Magdalena Jansdr van Couwerven, dochter van Jan Jansz Couwerven, dijkgraaf van Tholen, en jonkvr. Balbina van Bleiswijck (beiden begraven te Tholen), en weduwe van de Zeeuwse kapitein Jan van der Bruecke (te Zierikzee). Kinderen:

  1. Johan van Achthoven: geboren in 1590. Zie V-C.
  2. kind gestorven in juni 1595 te Bergen op Zoom.
  3. Cornelis Cesar van Achthoven, gedoopt op 20 oct. 1597 te Bergen op Zoom: Zie V-D.
  4. Hector van Achthoven, geboren rond 1599. Zie V-E.

  Huwt (3) in 4.6.1610 te Leiden met Maria Cornelisdr Grossiers, weduwe van Cornelis Huygensz Gaal (broer van Lourens Huygensz Gaal, burgemeester van Leiden), en zuster van Maria Claesdr van Dorp. Zij sterft in 1623 te Leiden. De 3 uitlandige zonen van Jan Cornelisz Rijp (!) zijn haar erfgenamen.

  IV-B. Jacob Jansz van Achthoven. Zoon van Jan Jacobsz bakker en Sempgen Mourijnsdr. Erft met zijn broer Mourijn de bakkerij in Leiden van hun vader in 1590. Schutter van Leiden in 1617. Sterft in 1619 te Leiden.

  IV-C.Mourijn Jansz van Achthoven. Zoon van Jan Jacobsz bakker en Sempgen Mourijnsdr.
  Erft in 1590 met zijn broer Jacob Janz van Achthoven de bakkerij van hun vader in Gansoord te Leiden. Schutter te Leiden in 1617. Vermeld in 1621 in de Leidse Penningen. Beheert een deel van het huis ten Does. Erft van zijn zuster Trijntge Jansdr van Achthoven in 1626. Regelt conflicten op de markt te Leiden rond 1645. Sterft 1654 bij Den Bosch en wordt begraven in Pieterskerk, Leiden. Zijn erfenis gaat naar Jan Jansz van Achthoven Zie verder: V-G.

  IV-D. Aeffge Jansdr van Achthoven. Dochter van Jan Jacobsz de bakker en Sermpgen Mourijnsdr. Sterft na 1632. Huwt vóór 1615 met Jan Pietersz Timmerman te Leiderdorp (die de kerk van Leiderdorp heeft herbouwd met zjn zwager). Deze wordt vermeld in de Rinse Penningen in 1625, 1626, en 1627. Deze sterft na 1632; hij erft (met zijn vrouw) van zijn schoonzuster Trijntge Jansdr van Achthoven in 1626 (zie boven).
  Kinderen:

  1. Pieter Jansz van Achthoven: Zie V-F.
  2. (en mogelijk ook Jan Jansz van Achthoven: Zie V-G.

  V-A. Aelwijn Cornelisz van Achthoven, vaandrig 1599/1600. Geboren in 1579 te Leiden als zoon van Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobs. Bij de dood van zijn moeder in 1589 is hij 10 jaar. Zijn oom Cornelis Jacobsz Broer en zijn oudoom Dirk Dirksz van Onderwater te Leiderdorp worden dan zijn voogden. Hij wordt vermeld als vaandrig van zijn vader, die dan kapitein van het fort Noordam bij Zevenbergen is. Wordt aangeklaagd bij de Raad van Staten voor deelname aan een verkrachtingszaak in 1599. Wordt vrijgesproken in 1600 en gaat terug in legerdienst. Is vóór 1610 kinderloos overleden.

  V-B. Pieter Cornelisz van Achthoven, luitenant. Geboren in 1585 als zoon van Cornelis Cornelisz van Achthoven en Maria Jacobsdr (mogelijk te Leiden). Is 4 jaar bij de dood van zijn moeder in 1589. Zijn oom Cornelis Jacobsz Broer en zijn oudoom Dirk Dirksz van Onderwater te Leiderdorp worden dan zijn voogden.
  Gestorven na 1622 (? wordt hij - of zijn halfbroer Hector - dan te Den Haag vermeld als hoedemaker in Venetie en broer van kapitein Johan van Achthoven). Verkrijgt in 1610 (als enig overlevend kind) de erfenis van zijn moeder te Leiden. Vertrekt als luitenant van ruiterij onder Sterckenbroeck in 1619 naar Venetie. Verder geen gegevens. Wordt niet vermeld (als erfgenaam) bij dood van zijn vader in 1628. Zijn vader reserveerde nog een graf voor hem in de kerk van Leiderdorp in 1625.
  Vermeld rond 1620 als Capitein Pieter van Achthoven.
  Vermoedelijk is hij dezelfde als "Petrus van Achthoven Batavus" vermeld op 22.8.1620 als student in de rechten te Padua, ItaliŽ (waarbij vermeld wordt dat hij niet lang daarna is overleden).

  V-C. Johan van Achthoven, kapitein. Hij is geboren in 1590 (mogelijk in Willemstad) als zoon van Cornelis van Achthoven en jonkvrouw Magdalena van Couwerven. Zijn moeder sterft vóór of in 1604. Op 17 jarige leeftijd studeert hij in 1607af als filosofiestudent aan de Academie van Leiden. Vertrekt in 1620 (of eerder) als kapitein naar Venetie. Correspondeert met prins Maurits over het halen van 1200 manschappen uit Venetie voor de Republiek. Dit wordt geweigerd. Wordt op 17.9.1622 vermeld in NA te Den Haag (No. 7, fol.30v) als Capiteyn Jan Achthoven door een collega kapitein uit Delft, samen met zijn broer de hoedemaker, voor schulden gemaakt in Venetie in 1619. Zijn vader reserveert een graf voor hem in de kerk van Leiderdorp in 1625. Hij is in 1625 gestorven als kapitein van de Infanterie van Zeeland.
  Andere documenten:

  V-D. Cornelis Cesar van Achthoven, vaandrig. Gedoopt (in de Nederduits Gereformeerde Kerk) op 21 oct.1597 te Bergen op Zoom, als zoon van kapitein Cornelis van Achthoven en jonkvrouw Magdalena Jansdr van Couwerven. Zijn vader was dan in Bergen op Zoom gelegerd als kapitein van een compagnie van 120 man. Zijn moeder sterft in 1604. Hij gaat op 12 jarige leeftijd in 1609 studeren aan de Academie van Leiden bij Simon Stevin in arithmetica en belegeringstechnieken. Zijn vader reserveert een graf voor hem in 1625 in de kerk van Leiderdorp. Na de dood van zijn vader in 1628 haalt hij met zijn jongere broer Hector van Achthoven de erfenis van zijn vader op bij de Weeskamer van Leiden. Hij koopt bij die gelegenheid een huis van zijn vader te Leiden in de Langegracht af van zijn broer Hector, welke hij weer verkoopt (bij machtiging) in 1629. Met zijn broer Hector worden alle andere erfgoederen geregeld met de familie (van zijn stiefmoeder) te Leiden in 1628. Seigneur Cesar van Achthoven is dan vaandrig onder kapitein Jacob van der Mersche (die in 1620 als kapitein vermeld wordt te Groningen). Na 1629 geen gegevens over hem meer gevonden.

  V-E. Hector van Achthoven. Jongere broer van Cornelis Cesar van Achthoven en zoon van kapitein Cornelis van Achthoven en jonkvrouw Magdalena Jansdr van Couwerven. Moet rond 1599 geboren zijn, mogelijk in het fort Noordam bij Zevenbergen (waar zijn vader dan garnizoenscommandant was). Hij wordt pas vermeld bij de dood van zijn vader in 1628, wanneer hij met zijn broer Cesar de erfenis van zijn vader bij de Weeskamer van Leiden ophaald. Het huis van zijn vader aan de Langegracht te Leiden verkoopt hij direct door aan zijn broer Cesar voor 550 gulden. Verdere erfgoederen worden geregeld met de familie (van de derde vrouw van zijn vader) voor een notaris te Leiden. Van 1625 tot 1629 wordt hij als koopman vermeld in Palermo op Sicilie (daarvoor in Livorno). Van 1630 tot 1662 wordt hij in Messina (Sicilie) vermeld als koopman, wanneer hij de plaats inneemt van (de kunsthandelaar) Rudolph Olofs, en wordt dan als een van de rijkste kooplieden van Messina genoemd. Hij is dan gehuwd met Maria (van Uffelen ? uit Antwerpen). Er wordt in 1663 in de Chiesa dell'Annunziata te Messina een fraaie grafkapel met mozaiek vermeld met het graf van een "Duitse" handelsman. Deze kerk is tijdens de aardbeving van 1908 grotendeels verwoest geweest.

  V-F. Pieter Jansz van Achthoven. Zoon van Jan Pieterz Timmerman en Aefge Jansdr van Achthoven.
  Huwt ± 1640 met Maria Willems van Leeuwen. Sterft waarschijnlijk kinderloos (te Leiderdorp?). Claes Pietersz van Achthoven (zie daar) koopt in 1672 van de erfgenamen van Annetje Willemsdr van Leeuwen, weduwe van Pieter Jansz van Achthoven een ruim, sterk en plaisant huis in de Kerkbuurt afde Lage Rijndijk voor 1495 gulden.

 • GA Leiden: Bonboek: Nicolaesgraft:Ziytter graft oostzijde:Jan Pietersz Timmerman: Is met twee huysgens inder Veststraet hier achter aencomen by Johannis van Gils in huwelijck hebben Juffr Adriana van Camersveets, dochter en medeerffgenaam van za: Juffr Bartholomea van Leeuwen, gewonnen by Joannis van Camersveets, die medeerffgenaam is gewesen van Maria Willems van Leeuwen, in haer leven huysvr van P(iete)r Jansz van Achthoven, die een soon ende erffgenaam was van Jan Pietersz timmerman en Aeffge Jansdr, vercoft aen Johannis van Marcken... dd.14-5-1688 (?: in ieder geval vóór 1691).
 • V-G. Jan Jansz van Achthoven. Nog onbekend, wiens zoon hij is (hij is de erfgenaam van Jan Pietersz Timmerman. Het is niet onmogelijk dat hij ook een zoon is van Jan Pietersz Timmerman). Sterft in 1672 te Leiden. Woonde dan in de Breestraat te Leiden. Wordt vermeld in 1654 ten huyze van Mouringh Jansz van Achthoven (Leidse Penningen: fol.10; en ook in 1666), als volwassene. Moet rond 1620 geboren zijn. Wordt in 1654 erfgenaam genoemd van Mourijn Jansz van Achthoven (zie boven) en van Jan Pieterszoon Timmerman (zie boven). Wordt in 1673 nog erfgenaam genoemd van kapitein Cornelis Cornelisz van Achthoven (zie boven). Zijn erfenis gaat naar zijn tante Wijntge Pietersdr, gehuwd met Carol Carolsz van Wingen.

 • Grafboeken Leiderdorp: Graf No.36: Verkocht aan Jan Pietersz Timmerman, neef van Neeltgen Jans, vanwege de voorz Simon Gerritsz van Heyningen, haar zoon, op 5 april 1631. Jack Lamoen als erfgenaam van Lysbeth Gijsberts van Werckhoven zijn grootmoeder, die in haar leven erfgename was van Jan Jansz Achthooven, die mede erfgenaam van Jan Pietersz Timmerman, zijn oom sa: was, verkoopt deze grafstede aan Arent Jans Verhooge voor 13 gulden op 1.7.1694.