Lexmond en Amsterdam. Genealogie Cornelis Theunissen van Achthoven.

Laatst bijgewerkt op 4 september 2007.

I-A. Tonis Aelbertszn, geboren 1565 (45 jaar op 12.3.1610); woonde op Achthoven onder Lexmond. Overleden 14 augustus 1628 (oude stijl) door ongeluk in Kersberch (Achthoven). Blijkbaar de broer van Cornelis Aelbertsz, wonende op Achthoven in 1628. Mogelijk ook broer van Jan Aelbertsz.
Huwt ca. 1590 Sijken Tonis, in 1628 'sijnde een oude blinde weduwe'.
Kinderen bekend:

 1. Hendrick Tonis. Zie II-A.
 2. Aelbert Tonisz. Zie II-B.
 3. Cornelis Tonisz. Zie II-C.
 4. Adriaen Tonis, overleden vr 22.7.1642, dan erflater voor zijn broers en zus.
 5. Lijsgen Tonis, gehuwt met Peter Jans de Wert (vermeld in 1628).
 6. Leentgen Tonis, gehuwd met Bernt Willemsz (vermeld in 1628).
 7. Jannetgen Tonis, gehuwd met Pauwels Roeloffs (vermeld in 1628).
 8. Lijsbeth Tonis, gehuwd met Gillis Aelberts Cladder (vermeld in 1628)(als zodanig vermeld op 22.7.1642 in ORA Lexmont Boek 6, fol 49).
 9. Bastiaentgen Tonis, blijkbaar ongehuwd in 1628.


ORA Lexmond Boek 2, fol 89 dd. 12.3.1610:
Compareerden...Thonis Aelberts, oudt ontrent XLV jaeren, Jan Aelberts, oudt ontrent XXXVIII jaeren, wonen ondert schoudt ambt van Lexmont...
ORA Lexmond Boek 3, fol 32v dd. 3.12.1620:
Compareerde Anthonis Aelberts, wonende op Achthoven ende bekende schuldich te wesen Jan Baernts van Loo tot Vianen d'somme van twee hondert vier en vijftich gld thien st(uivers)...
ORA Lexmond Boek 3, fol 44 dd. 31.5.1621:
Compareerde Thonis Aelbertszn, wonende op Achthoven, ende bekende schuldich te zijn aan Ghijsbert Aertssoon als mombaer ende voocht van naegelaten weeskinderen van Jan Joosten...d'somme van 150 gulden...
ORA Lexmond Boek 3, fol 73 dd. 23.9.1622:
Compareerde Thonis Aelberts wonende op Achthoven ende bekende schuldich te wesen Maria van Santzijll 400 gulden....
ORA Lexmond Boek 3, fol 78v dd. 30.12.1622:
Compareerde Thonis Aelberts... (verkoopt goederen om schuld te betalen voor koop van 13 morgen en vijf hont land ).
ORA Lexmond Boek 4, fol. 33 dd. 15.8.1628:
Op huyden date onder(zegd) compareerde Christoffel van Milanen subst(ituut) Drossert s'lants van Vianen ten versoecke van weduwe en kynderen van Tonis Aelberts za(liger) ende is de selve ter p(rese)ntie van de ondergez(egde) schout en schepenen van Lexmont aenwijzinge gedaen op seeckere steech gelegen op Kersberch alwaer de voorz(egde) Tonis Aelberts met de wagen geladen met metsen van den hogendijck is gereden ende bij ongeluck int afrijden daer onder geraeckt is, sulcx dat de ruy van wagen het voorste over zijn lijff is gelopen ende tachterste rat wesende gerempt hem van boven tot beneden aen de dijck aff gesleept heeft. Gelijck mede compareerde Ariaen Jans Kersberch de welcke bij eede ende vromicheyt verclaerde dat hij gecomen is ter plaetse voorz(egd) alwaer hij de voorz(egde) Tonis Aelberts vonde leggen en de peert en wagen daer bij stil staen. Der selven Kersberch vragen hoe hij tot het voorn(oemde) ongeluk gecomen was, die hem noch anten clagen ende kermende dat t'selve in volgen verhaelt alsoe geschiet was, sulcx dat den selven thuys worde gebrocht, en des anderen daechs is comen te overlijden. Welck volgende den voorz(egde) Drossert het voorn(oemde) dode lichaem gevisiteert heeft, is gebleecken dat de rechter sijde van boven tot beneden geheel blau ingebogen, en soe het scheen de ribben om stuck waeren, gelijck m(eeste)r Jan Chirurchijn oock alsoo verclaerde t'selve te sijn. Actum ter p(rese)ntie van Niclaes van der Lingen, schout, Hermen Egbertsz Bijl ende Peter Dircx schepenen den 15e augusti 1628.
ORA Lexmond Boek 4, fol. 33 dd. 15.8.1628:
Compareerde voor schout ende schepenen van Lexmont onder genomineert Sijken Tonis weduwe van za(lige) Tonis Aelberts wonen op Achthoven geassisteert met Hermen Egbertsz Bijl haeren gecozen voocht in dese, mitsgaders Cornelis Tonis, Ariaen Tonis, Peter Jans als man ende voocht van Lijsgen Tonis, Bernt Willems als man ende voocht van Leentgen Tonis, Pauwels Roeloffs als man ende voocht van Jannetgen Tonis, Gielis Aelberts Cladder als man ende voocht van Lijsgen Tonis, ende Bastiaentgen Tonis geassisteert met de voorz(egde) Jan Aelberts haeren gecozen voocht in dese, tsamen kynderen en erffgenamen van Tonis Aelbertsz za(liger) ende hebben sij comp(aran)ten t'samentlijck verclaert geaccordeert ende overcomen te sijn met Aelbert Tonis haer broeder (hier mede p(rese)nt) dat de selve Aelbert sal besitten ende in eygendom possederen de huysinge berch ende schuer mitsgaders de beterschap van landen daert huys op staet, sulcx het selve lest bij de voorz(egde) Tonis Aelberts sijn vader bewoont ende gebruyckt is geweest, ende dat gedurende den tijt de voorz(egde) Tonis Aelberts za(liger) noch huere aende voorz(egde) lande hadde in welcke cas hij nae expuntie van voorz(egde) huer maecken mach, soe het hem goet dunckt, mits dat de pacht van voorz(egde) landen mitsgaders ongelden en andere onrede van Petri 1629 toecomen(de) tot sijnen laste loop nemen sal, tot welcke tijt toe hij oock van alle voorgaende pachten en ongelden gevrijt ende geindemnaert sal worden, onder expresse conditie dat de voorz(egde) Aelbert Tonis ter oorsaecke voorz(egd) gehouden sal wesen te alimenteren ende onderhouden Sijken Tonis voorz(egd) haere moeder, voor de tijt van drie jaeren ingaende huyden date deses in cost ende dranck ende ander nyet, sonder in ijet voorders gehouden te wesen, Ende bij al dien dat het Godt belieffde de voorz(egde) haere moeder (sijnde een oude blinde weduwe) binnen de drie jaeren te haelen, ofte quam te sterven Dat in sulcke gevalle de voorz(egde) comparanten tsamen ofte elcx int besonder te dier oorsaecke geenige actie op den voorz(egde) Aelbert Tonis sullen mogen pretenderen, Remnicierende tot dien eynde van alle exeptien ende desentien dese eenichsins continueren, Belovende de voorz(egde) comparanten t'gene voorz(egd) is nae te comen ondert verbant van haere personen ende goederen d'selve submiteren alle haere hoven rechter ende gerechte. Actum voor vander Lingen, schout, Hermen Egbertsz Bijl ende Peter Dircx schepenen den XXen augusti 1628.
ORA Lexmond Boek 5, fol. 7, dd. 12.8.1630:
Compareerden Aelbert Tonis, Adriaen Tonis, Pauwels Roeloffs en Bernt Willems mitsgaders Peter Jans de Wert ende Gielis Aelbertsz als man en voochden van haer resp. huysvrouwen t'samen kijnderen en erffgenamen van Antonis Aelbertsz voor haer selven en haer sterck maeckende voor Bastiaentgen haer suster mitsgaders voor onmondige kynderen van Henrick Tonis mede haer broeder ende hebben sijluijden t'samen en elcx bijsonder getransporteert opgedragen en overgegeven gelijck sij doen bij dese aen Cornelis Tonis mede haer broeder seeckere vier mergen lants soe groot ende cleyn d'selve gelegen zijn op Achthoven streckende vant diepste van Leckaff achter over de weteringe tot vierdalve voet opslach van kae ofte molenwerff toe, daer westwaerts Jan IJmertsz ende oostwaerts Cornelis Aelberts Heynricksz naest gelant ende gelegen zijn, Ende sijn sij comp(aran)ten voorts daer van

I-B. Jan Aelberts (:van Achthoven), geb. 1572 (38 jaar op 12.3.1610). Woont te Achthoven onder Lexmond rond 1600. Overleden na 20 augustus 1628.
Huwt (1) Neeltgen Adriaensdr, overleden vr 30.4.1620, wanneer haar goederen verdeeld worden. [ORA Lexmond Boek 3]
Kinderen vermeld in 1620:

 1. Aelbert Jansz van Achthoven, geboren te Achthoven ca. 1599: zie II-D.
 2. Adriaen Jansz : vermeld in 1624 te Lexmond als doopgetuige van kind van zijn broer Aelbert. zie II-E.
 3. Neeltgen Jansdr (woont in Amsterdam in 1620).
 4. Lijsbeth Jansdr

Huwt (2) Maryen Floren (uit Achthoven).
Kinderen:

 1. Thoenis, gedoopt 21.12.1628 Lexmond.

II-A. Hendrick Tonis, verm. geboren in Achthoven onder Lexmond ca. 1590, zoon van Thonis Aelbertsz en Sijken Tonis. Overleden vr 1628.
Kinderen, op 22.7.1642 onder voogdij van hun ooms Cornelis Tonis en Aelbert Tonis.

II-B. Aelbert Tonis, verm. geboren in Achthoven onder Lexmond ca. 1590, zoon van Thonis Aelbertsz en Sijken Tonis. overleden na 15.8.1628; overleden vr 3.9.1652. Woonde in Achthoven onder Lexmond. Was op 22.7.1642 samen met Cornelis Tonis, voogt over de kinderen van zijn overleden broer Hendrick Tonis.
Huwt Maygen Mattheusdr.

II-C. Cornelis Anthonisz (Teuniszn / Teunissen / Teunissoon) van Achthoven, kleermaker, hoedecramer, verm. geboren in Achthoven onder Lexmond ca. 1590, zoon van Thonis Aelbertsz en Sijken Tonis. Afkomstig van (het land van) Vianen. Gestorven Amsterdam 8.1.1654; wonen op Papenburchsteeg te Amsterdam.
Huwt (1) Aafje Dirx; begraven de vrouw van Kornelijs Toenijssen, geboren Dijerckx Efyen, in O.K. Amsterdam 21.7.1622.
Kinderen:

 1. Hildegond Cornelis van Achthoven, ged. O.K. Amsterdam 6.12.1615, dochter van Cornelis Teunissen van Achthoven en Aefje Dirx. Huwt te Amsterdam 30.6.1640 Jacobus Bril, uit Amsterdam, 24 jaar. Kinderen: Abraham Bril (ged. O.K. Amsterdam 19.5.1641); Isaack Bril (ged. O.K.Amsterdam 19.2.1643); Isaack Bril (ged. O.K. Amsterdam 10.3.1644); Isaack Bril (ged. O.K. Amsterdam 23.10.1646); Pieter Bril (ged. Z.K. Amsterdam 13.12.1648); Cornelis Bril (ged. Z.K. Amsterdam 14.7.1652).
  Jacobus Bril hertrouwt te A'dam 5.10.1663 met Isabella Elberts, weduwe van Hendrik Velthuizen.
 2. kind van Cornelis Teunisz begraven N.K. te Amsterdam 12.1.1618.
 3. Aerjaentje Cornelis van Agthoven, ged. N.K. Amsterdam 22.11.1620. Huwt Jacobus van Noordgouwe. [2]

Huwt (2) Amsterdam 10.5.1623 Aeltje Jans, oud 26 jaar; haar ouders zijn overleden; zij wordt vergezeld door haar tante Hilletien Pieters, woont dan in Dirck van Hasseltstraat.
Kinderen:

 1. Jan Cornelisz van Achthoven, ged. Oude Kerk te Amsterdam 24.3.1624; doopgetuigen: Lijntje Jans en Marckus Jansz. Overleden in 1655 te Accomack, Virginia, USA. [2] Zie III-A.
 2. Aefje Cornelis van Aghthoven, ged. Nieuwe Kerk te Amsterdam 30.9.1625; doopgetuige: Paulus Roelen. Huwt Arent Jacobse. [2]
 3. Pieter Cornelisz van Achthoven, ged. O.K. Amsterdam 24.5.1627. (Kind van Cornelis Toennijssen begraven O.K. Amsterdam 7.6.1627).
 4. kind van Cornelis Teunis begraven N.K. Amsterdam 1.5.1629.
 5. Lucia Cornelis van Achthoven, ged. Nieuwe Kerk Amsterdam 16.7.1630; doopgetuigen: Jannetje Teunis. (Kind van Cornelis Teunis begraven N.K. Amsterdam 2.10.1631).
 6. Anthony Cornelissen van Achthoven, ged. O.K. Amsterdam 10.7.1631. (Begraven N.K. Amsterdam 2.10.1631).
 7. Anthony Cornelissen van Achthoven, ged. O.K. Amsterdam 27.11.1633. Zie III-B.
 8. Sijtje Cornelis van Achthoven, ged. N.K. Amsterdam 14.2.1638. Sterft te A'dam 30.11.1673 Nieuwe Kerk. Huwt op 18 jarige leeftijd (1) te A'dam 5.3.1655: Inte Pieter van Lonnega, 20 jaar, uit Enkhuijzen. Huwt (2) te A'dam 8.11.1657 Jan Cornelissen van Hem; zij is dan 28 jaar. Kinderen uit (2): Cornelis (ged. 8.3.1661); Johannes (geb.4.6.1662); Aeltje (ged. 4.4.1664); Aefje (geb. 19.5.1666); Barber (geb. 5.9.1668).
 9. Arent Cornelissen van Achthoven: ged. 28.3.1641 Oude Kerk te Amsterdam. Zie III-C.

Aeltje Jansdr hertrouwt te A'dam op 31.1.1655 met Abel Cornelissen Oosterland, hoedemaker, uit Zierikzeee, weduwnaar van Catarina Jans, vergezeld van zijn zoon Cornelis Oosterland.

ORA Lexmond Boek 3, fol 183v dd. 19.6.1627: Compareerde Gerrit van der Mijll schout van Lexmont ende verclaerde van wegen Roeloff Dircxzn Stout, schout van Laeckervelt, gearresteert te hebben onzer Cornelis Thonis Aelbertszn als cooper van zeeckere twee mergen lants met betimmeringen ende bepotingen daerop staende gelegen op Achthoven, daer Thonis Aelbertszn zijn coopers vader die andere reste off competeert van Aeltgen, weduwe van Jan Peters, in zijn leven gewesende veerman op Cersebergen. Alle pen(ningen) volgens die coopcedulle daer van zijnde dat hij geen vandien weerloos wert voor ende alleer de voorz(egde) Stout is voldaen eerst van alsulcke ongelden als hij van zijn vaders wegen te achteren is aen vercofte lande & die wincop op de vercopinge verteert, noch als last & procurae hebbende van Ida van Esch, weduwe van za(lige) Claes Strengh, van alsulcke achterweegen aen vercooppen(ningen) & aen haers zoo veel te achteren is volgens bescheyt daer te zijnde op poene van andermael te bet(alen). Actum voor Niclaes van der Lingen, Harman Egbertszn Bijll ende Peter Dircxzn schepenen den 19 juni 1627. [in de kantlijn:] Compareerde Harman Egbertsz Bijl ende verclaerde dat Roeloff Dircxzn Stout, zijn swager, van arreste in dese genuecht voldaen & betaalt is t'selve daerom bij desen casseren. Actum voor Niclaes van der Lingen schout, Harman Egbertszn voorz(egd) ende Philips Corn(eliszn) Weyer, schepenen den 23e september 1629.

ORA Lexmond Boek 3, fol 184v dd. 3.7.1627: Compareerde Cornelis Thonis wonende tot Amstelredam ende heeft geconstitueert ende machtich gemaect Harman Egbertszn Bijll schepen tot Lexmont om wt zijn comparants naem ende van zijnen twegen te compareren voor de Gerechte van Lexmont ende aldaer ten behoeve van hem comp(aran)t te zien transporteren & oock t'overstaen als schepen over seeckere twee mergen [# lant met huijs bepotinge ende betuelinge daerop staende] volgens coopcedulle daervan zijnde tusschen Aeltgen Jans ende hem comp(aran)t op gerecht oock hem genoemde (?) seeckere pen(ningen) totte eerste termijn, omm te betalen als naer behoren aen handen van vercoopperse, oock mede omme de approbatie op de coopcedulle voor (?) heeren Drost te verseecken & neffes de secretaris alhier te vervorderen, dat d'selve onder coopcedulle worden gestelt. Belovende voor goet vast & van weerden te houden ende doen houden alle t'geene bij den voorz(egde) gecoust int geene voorz(egd) staet gedaen ende gehandelt zal worden ende dit ondert verbant van zijn p(er)soon ende goederen d'selve submitteren ondert verbant van alle haeren hoven rechteren & gerechte sonder arch. Actum voor Gerrit van der Mijll schout daer van de secretaris verclaerde in zijn absentie last te hebben om zijnen naem te gebruycken gelijck in dese geschiet is, Ende Niclaes van der Lingen, Jan Corn(eliszn) Prins den IIIen julij 1627.

ORA Lexmond Boek 3, fol 185 dd. 2.8.1627: Compareerde Aelken Jans, weduwe van Jan Peters, Jan Jansz ende Cornelis Jansz ten eenre ende Peter Jansz hem sterck maeckende voor Eechgen Jans zijn zuster ter andere zijde ende zijn overcommen & geaccordeert Dat den voorz(egde) Peter Janszn op den IIe termijn die (feest van) st.Jan ofte st.Jacob 1628 zall commen te verschijnen vant lant dat Corn(elis) Thonis van Aelken gecoft hem in voldoeninge van alle haere achterwesende ende pretentien eens zullen bueren d'somme van hondert vijff ende twijntich gulden. Actum voor Gerrit van der Mijll schout, Harman Egbertszn Bijll, Tonis Jans & Peter Dircxzn schepenen den 2 augusti 1627. [in de kantlijn: betaelt den 23 september 1629].

ORA Lexmond Boek 3, fol 184v dd. 2.8.1627: Compareerde Aelken Jans weduwe van Jan Peterszn, Jan Janszn, Corn(elis) Janszn & Gerrit Janszn kiesende tot haere voocht in deser zaecke Gerrit van der Mijll schout tot Lexmont ende hebben gecedeert getransporteert ende opgedragen aen ende ten behoeve van Cornelis Thoniszn wonende tot Amsterdam zeeckere twee mergen lants leggende op Kersberche zoe groot ende cleyn d'selve aldaer gelegen zijn alwaer boven Thonis Aelbertsz & beneden Jan Engberts naest gelegen zijn streckende in de lengte van voor vant diepste van de Leck tot achter ter halve weteringe toe Bekennende vande cooppen(ningen) vandien met het passeren van een schultbrieff die op huyden geschieden zall vernuecht voldaen ende betaelt te wesen Remni(cerende) mitsdien van alle actie recht & toeseggens hem daer aen soude mogen competeren, alles ten behoeve voorz(egd). Belovende d'selve te vrijen & te waeren volgens costuyme ter Lande van Vianen sonder arch. Actum voor Gerrit van der Mijll schout, Harman Egbertszn Bijll, Thonis Jans ende Peter Dircxzn schepenen den 2 augusti 1627.

ORA Lexmond Boek 5, fol 135v, dd. 27.5.1636: "Compareerde Aelbert Tonisz wonen tot Lexmont ende heeft hij comparant voor hem ende sijnen erven getransporteert opgedragen ende overgegeven, gelijck hij transporteert draegt ende geeft over bij dese Cornelis Tonisz sijn comparants broeder wonen tot Amsterdam seeckere anderhalff mergen weylants soe groot ende cleijn deselve gelegen leggende op Achthoven, achter aen de kae, in een weer van tien mergen streckende van halve werslooth leggen teijnde de camp Adriaen Aerts aldaer competeren tot vierdalve voet opslach opde Laeckerveltse kae toe, daer oostwaerts Dirck Adriaen Corse ende westwaerts Hermen Egbertsz Bijl deser tijt naest gelant ende gelegen sijn, brever ende naer luit de coopcedulle van date de 28e meij 1635 dan van tusschen stije opgerecht, Endens hij comparant voorts dan van versticht ende versteege sonder eenich recht actie ofte toeseggens, mer dat aen te behouden claer geheel ende al ten behoeve van voorzegde Cornelis Tonis ende sijnen erven, Dat wij schout ende schepenen houden dat recht ende genoech was, belovende de selve te vrijen ende waren, ende alle voorcommer, ende voorplechten aff te doen, naer erffcoop recht ende richt van deze lande, bekennen van coopsomme vandien ten volle ende al verneucht voldaen ende betaelt te wesen. Actum voor Antonius Huijsinga schout, Hermen Egbertsz Bijl en Jan Jansz (Stichter) schepenen, den 27e meij 1636."

ORA Lexmond Boek 7, fol 54, dd.3.9.1652: Compareerde Maygen Mattheus, weduwe en boedelhoudster van za(lige) Aelbert Tonis ende Cornelis Antonis wonen tot Amsterdam, als oom ende voocht van deselve kinderen ende hebben zij comparanten getrasporteert, opgedragen en overgegeven bij dese Peter Roelofss Stavast, wonen tot Lexmond, seeckere huijsinge ende erve staen ende gelegen aen Hogendijck ontens Lexmond aen Lecke....

ORA Lexmond Boek 7, fol 92, dd.6.2.1654: Compareerde voor ons schout ende schepenen van Lexmond, onder genomineert, Maygen Mattheusdr weduwe en boedelhoudster van za(lige) Aelbert Tonis wonen op Achthoven geassisteert met Herbert Petersz Roeck haer in dese gecozen voocht, ende verclaerde te leveren ende over te dragen als zij cedeert ende geeft over bij dese Aeltgen Jans, weduwe en boedelhoudster van za(lige) Cornelis Tonisz in sijn leven coopman ende borger tot Amsterdam des voorz(egde) Maygens swager, seeckere twee merri peerden en twee jaarenige peerden, mitsgaders twee koeyen ende waer mede de voorz(egde) Aeltgen Jans geassisteerd met Jacobus Bril haere swager hiermede compareeren bij dese uyt sonderlinge compassie ende naemaechtschap die haer daer toe beweecht heeft de voorz(egde) Maygen Mattheus remitteert ende quijtschelt mitsgaders bekent voldaen te sijn van somme van seven hondert twee en twintich K(arolus) gul(den) die de voorz(egde) Maygen Matheus over saecke van lant op Acht(hov)en gebruijckt van huijs ende twaelfftalff me(rgen) lants als reste volgens obligatie aen haer bekent hadde schuldich te sijn. Ende dat daer beneffens dien sij de voorz(egde) Maygen Mattheus sal afhouden en oock belooft te vrijen van drie haren ongelden in verpond(dinge) van 't voorz(egde) lant als 't restant van jare 1651, mitsgaders den jare 1652 ende 1653 incluis uit geheel d'wecke oock bij calculatie ontrent soude belopen d'somme van IIc L gld weynich min off meer, behelt besaen onder expresse conditie dat de voorz(egde) Maygen Matheus in petri ad cathedram deses jaers de voorz(egde) landen ende huijsinge bergen ende verschoort en alle t'gene daer aen ert en nagelvast is, mey daer aenvoegen, sal moeten verlaten, ruijmen ende ontledigen, ende geen ander rijsen van bouwen en sal mogen houden ofte genieten als die als eerst gehouwen ende ongeruijt sijn, ende als dan daer mede te laten bewerden de voorz(egde) Aeltgen Jans sonder dat sij Maygen Mateus daerop eenige actie mer sal hebben te pretenderen, t'sij van hier of andersints gelijck oock de voorz(egde) Aeltgen nyet mer en sal hebben te pretenderen op de voorz(egde) Maygen Mateus, als sijnde alles geaccordeert ende in 't gene voor(zegd) geassopheert ondert verbant ende submissie aen nae rechten. Actum voor Ansonius Huijsinga, schout, Cornelis Gijsbertsz ende Gerrit Cornelisz van Noordeloos, schepenen, dese 6e februari 1654.

ORA Lexmond Boek 7, fol 158, dd. 29.5.1656: Compareerde Adriaen Hermens Bijl wonende op Achthoven, ende bekende hij comparant voor hem en sijnen erven wel ende deuchdelijck schuldich te sijn Jacobus Bril ende Jacobus Noortgou mitsgaders andere erfgenamen van za(lige) Cornelis Tonis in sijn leven gewoont hebbende binnen Amsterdam haere erven ende naecomen de somme van drie hondert ca(rolus) gld van XX st t'stuck vuijt saecke van goede deugdelijcke aengetelde penningen daer van te voren een obli(gatie) aff is gew(ees)t, die met het passeren deses sal zijn gecasseert, Beloven oversulcx daer van te betaelen een jaerlicxe losrente van vijftien gld sjaers vrij gelt van verpon(dingen) ende andere schattinge, al rede daer op gestelt ofte die noch daerop gestelt soude mogen worden, egeen uijtgesondert daer van de 24e mei deses jaers 1656 verleden twee jaren eerste sijn verschenen gew(ees)t en het derde jaer verschijnen sal de 24e mei 1657 toecomende en soe voorts Jaerlicx verschijnen sal totte volle aflossinge der voorz somme toe gedaen, die hij compt t'alle tijden alst hem belieft op eenich termijn der betaelinge sal mogen doen, mits opbrengen gelijcke somme van IIIc K(arolus) gld tene mael teffens, ende alle verlopen onbetaelde renten den dage van afflossinge verschenen. Tot verseeckeringe en voldoeninge van t'gene voorz is heeft hij compt specialijck verbonden en mits dese ten onderpande gestelt seeckere sijn gerechte helffte ende halff scheijdinge van twee m(e)r(gen) uijterweerts gemeender voor met de wed(uwe) van Dirck Peters gelegen op Achtoven daer oostwaerts Jan Hermen van Bronckhorst ende westwaerts Lijsbeth Dircxde zijn compts moeder naest gelant ende gelegen sijn en voorts generalijck sijn compts persoon, ende andere goederen, d'selve submitteren alle heren hoven rechteren ende gerechten. Actum voor Ansonius Huijsinga, schout, Marcelis Aerts en Henrick Lamberts van Vliet, schepenen op den 29e mei 1656. --

ORA Lexmond Boek 7, fol 158v, dd. 29.5.1656: Compareerden Jacobus Bril en Jacobus Noortgou geswagers voor haer selven ende henluijden sterckmaeckende ende de rato caven voor de andere mede erffgen(amen) van za(lige) Corn(eli)s Antonis in sijn leven borger binnen Amsterdam ende verclaerden te cederen, transporteren, op te dragen en over te geven, gelijck sijluijden cederen, transporteren, dragen op ende geven over bij dese Ansonius Huijsinga, schout tot Lexmont, seeckere huijsinge ende twee bergen, mitsgaders hoffstede enm twaalf mergen vijftien roeden gemeten lants volgens de kaerte daer van gemaeckt soe groot ende cleijn de selve staen en gelegen leggen op Achtoven, alse vier mergen daer oostwaerts Jor Henricx van Brederode drossert van Ameijde en zes mergen daer besijde aen dat de voorz huijsinge op staet, daer westwaerts Jan Ijmerts naest gelant ende gelegen sijn. Ende een camp van ontrent twee mergen gelegen in een weer lants achter aen kae, alwaer Adriaen Aerts tegenwoordich woont, breder ende naer luijt de conditie en coopvoorwaerde van date den 28e october 1655 verleden tusschen p(ar)thijen dat van opgericht, ende sijn sij compten voorts daer van verticht ende vertegen sonder eenich recht, actie ofte toeseggens meer daer aen te behouden claerlijck geheel en al ten behoeve van voorz schout en sijn erven, Beloven(de) alle t'selve te vrijen ende waeren, en alle voorcommer en voorplechte daer van aff te doen, naer erffcoop recht en recht van dese lande, Ende dat boven de helffte van i gld x st jaerlicx gaen uijte voorn mergen gelegen aldernaesten voorz drossert van der Ameijde, ten behoeve van armen van Lexmont en Laeckervelt, Bekennen van de cooppen(ningen) vandien ten volle en al verneucht voldaen ende betaelt te wesen. Actum voor Marcelis Aerts, Henrick Lamberts van Vliet, ende Gerrit Cornelisz van Noordeloos, schepenen, opden 29e mei 1656. --

ORA Lexmont Boek 7, fol 159, dd. 29.5.1656: Compareerde Ansonius Huijsinga schout tot Lexmont ende bekende hij comp(aran)t voor hem en sijn erven wel en deuchdelijck schuldich te sijn Jacobus Bril en Jacobus Noordgou mitsgaders de andere erffgen(amen) van za(lige) Corn(eli)s Antonis, in sijn leven gewoont hebbende tot Amsterdam, haeren erven en naecomen de somme van twee duijsent K(arolus) g(u)lde(en) van XX st t'stuck over saecke van twee lesten termijnen van coop van seeckere huijsinge en twaelff mergen vijftich roeijen lants staende ende gelegen op den polder Achtoven, Beloven(de) oversulcx de selve somme op te brengen ende te betaelen in twee termijnen, alse deen helfft van dien Pa mei 1658 daer aen volgende sonder op ijder termijn langer vertreck. Tot verseecker(inge) en voldoen(inge) van t'gene voorz(egd) is, soe heeft hij comp(aran)t specialijck verbonden ende mits desen ten onderpande gestelt de voorn(oemde) huijsinge ende twaelff mergen L roeijen lants breder en in sulcken voegen de selve hem compt op huijden voor dese gerechte van Lexmont zijn getransporteert en voorts generalijck etc, versoetl (ijcke) etc. gehoort etc. Actum voor Marcelis Aerts, Henrich Lamberts van Vliet en Gerrit Corn(eli)s van Noordeloos, schepenen op den 29e mei 1656. --

II-D. Aelbert Jansz van Achthoven. Geboren ca. 1599 te Achthoven onder Lexmond. Zoon van Jan Aelberts en Neeltgen Adriaensz. Bouwman en schepen te Benschop 1657-1659, 1664. Overleden tussen 16.6.1664 en 12.8.1665.
Huwt (ca. 1623) Metgen Gerrits Kersberch, geb. 1602, dochter van Gerrit Jansz Kersberch, schepen te Lexmond en Heemraad te Achthoven, en Hilligen Jansdr, geboren te Achthoven en overleden tussen 1650 en 12.8.1665.
Kinderen bekend:

 1. kind van Aelbert Jansen en Metgen Gerrits wordt gedoopt te Lexmond op 29.3.1624, met als getuige: vaders broeder, de bestemoeder.
 2. Teunis Aelbertsz van Achthoven (tenzij hij degene is die in 1624 is geboren): zie III-D.
 3. ? Jan Aelberts van Achthoven. Zie III-E.

II-E. Adriaen Jansz, geb. Achthoven onder Lexmond ca. 1600, zoon van Jan Aelbertsz (:van Achthoven) en Neeltgen Adriaensdr.

ORA Lexmond, Deel 3, fol. 131, dd. 29.11.1624: Compareerde Dirck Bastiaenszn vader ende Bastiaen Dircxzn broeder van Jan Dirxzn, nedergeslagen, mitsgaders Cornelis Corneliszn Spaanse Cock ende Gerrit Peterszn getuygen neffens haer genomen ten eenre, Ende Jan Aelberts als vader ende Aelbert Janszn als broeder van Adriaen Janszn wonende op Achthoven, handdadigen, ter anderen zijde, Ende verclaerden ter oorsaecke van voorz(egde) Adriaen Jansn (Godt betert) aenden voorn(oemde) Jan Dircxzn wonen boven Leck geperpetreert, metten anderen aengegaen ende overcommen te hebben een eeuwigen ende onverbreeckelijcken soen, alsoe den nedergeslagen bij sijn leven hem handdadige t'selve vergeven hadde Versoeckende aende vrienden van nedergeslagene dat den selven manslach hem puyrlijck ende om Godts wille vergeeven ende geremitteert soude mogen worden. Soe ist Dat de voorn(oemde) comparanten van nedergeslagene vernuecht wesende tot vreede ende vergiffenisse t'selve bij desen inden voorz(egde) qualite den voorn(oemde) manslach uit gront haers herten hem Adriaen Janszn zijn vergeven. Belovende diensaengaende mi nochte ten eeuwigen dage hem, nochte zijne vrinden, ofte die het soude mogen aengaen: eenich hinder ofte empessement te doen tot genigen plaetsen - waer het soude mogen wesen naer hem - Adriaen Janszn als voorz(egd) den manslach van mi & ten eeuwigen dage vergeven. Des dat hij gehouden blijft de vrinden vanden nedergeslagen in herbergen, wagens, schuyten ende wegen te vrijen soe veel mogelijck is. Ende alsoe den voorz(gede) nedergeslagen hem achter gelaeten een oude vader zeer weynich in bonis hebbende, soe ist dat Jan Aelbertszn ende Aelbert Janszn in den naem voorz(egd) behouen te betaelen alle het geene den nedergeslagene soude mogen costen soe vant visiteren begraven kist scijffloon vr zoen als anders nyet uitgesondert, oock mede de costen op eene soen vallende. Ende daer beneffens aenden vader eens vijftich gulden die hem eerstdaags sullen betaalt worden, ofte ten langste een maent nae date deses Daer vooren Harman Bijll hem is sterck maeckende, Belovende respectieve alle t'geene voorz(egd) staet nae te commen ondert verbant van haeren persoon & goederen d'selve submitterende onder alle heeren, hoven, rechteren ende gerechten Versoeckende respectieve comparanten Int geene voorz(egd) staet gecogt ende haere goederen daer vooren verclaert te worden executabel gehoort welcke beken ende versoeck hebben schout ende schepenen de Comp(aran)ten int geene voorz(egd) staet gecoment verclaert haere goederen respectievelijck daer vooren pantbaer ende executabel, sonder arch. Actum voor Dirck Roeloffszn Stout, schout, Harman Egbertszn Bijll ende Gerrit Janszn Kersberch schepenen tot Lexmont den 29 november 1624, ende belooft de vader van den handdadige te geeven booven t'geenme voorz(egd) staet zes gulden voorden armen te weeten voor den armen van overleck drie gulden ende voorden armen van Lexmont drie gulden, actum ut supra.

ORA Lexmond, Deel 3, fol. 131v, dd. 29.11.1624: Op huyden den 29 november 1624 hebben Dirk Roeloffszn Stout, schout, als last hebbende van Jr. Jans Heyndrick van Blommendael, Drost der stede ende Lande van Vianen, ten overstaen van schepenen onder genomineert, hun neffens Mr. Vinck, Chirurchijn tot Vianen, getransporteert op Achthoven ende aldaer doen visiteren door den selven Vinck het doode lichaem van Jan Dircxzn t'welck Adriaen Janszn op Achthoven gedaen hadde, ende benoude aen t'selve lichaem een steeck in zijn buyck omtrent de navel waerdoor die cleyne dermen gequest waeren, ende oock eenge p(ar)tijen doorgesteecken ende de blaes mede gequest. Dat oock den dreck uitte dermen gecomen was in sijn lichaem waer vaer hij noot saecke(lijck) most sterven. Actum voor den schout, Harman Egbertsz Bijll ende Gerrit Jans Kersberch, schepenen.

III-A. Jan Cornelisz van Achthoven, ged. Oude Kerk te Amsterdam 24.3.1624, zoon van Cornelis Teunissoon van Achthoven en Aeltje Jans.
Woont te Hungers, Northampton County, Virginia, USA in 1652. Overleden 1654/1655, waarschijnlijk in Virginia, USA.
Huwt ca. 1650 (te Virginia, USA) Mary Cornelis, geboren in 1621 (30 jaar in 1651). Zij hertrouwt in 1656 Thomas Selby. [2]
Wordt herhaaldelijk vernoemd , als John Cornelius van Aghthove, in de Accomack County Records, in Virginia, USA vanaf 2 June 1649, soms met verwijzingen naar Notariele Acten (notaris Jan Quirijnsz Spithof) in Amsterdam.

III-B. Anthonis Cornelisz van Achthoven, hoedcramer. Gedoopt in Oude Kerk van Amsterdam 27.11.1633. Vermeld als 20 jaar bij huwelijk: zijn moeder Aeltje Jans is aanwezig bij zijn huwelijk; koopman / winkelier en poorter van Amsterdam in 1656 (Poortersboek 1/4). Sterft op 25.2.1701 te Amsterdam, begraven NK. Wordt op 2.10.1690 te Utrecht (door notaris Ribbius) genoemd als koopman te Amsterdam en executeur testamentair van 2 advocaten. Hij wordt dan vernoemd als oudoom van Hendrik Jaafters.
Huwt te Amsterdam 26.3.1655 Anneke Teerings/Teerinckx, geb. 1634 uit A'dam (21 jaar bij huw.), dochter van de winkelier Johannes Teeringhs (DBT 474/238. Zij sterft op 25.5.1696 te A'dam (DBT 1057/57).
Kinderen:

 1. Aeltje (Alida) van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe kerk van Amsterdam op 4 juni 1656 als dochter van Anthony van Achthoven en Anna Teelings. Zij huwt op 25 jarige leeftijd de 27 jarige verfverkoper Abraham Wilthuis op 3 juli 1681. Kinderen: Anthony (ged. 10.9.1684). Hun kind sterft op 10 oct.1682 en op 14 sept. 1684. Aeltje hertrouwt Amsterdam (op Sloterdijk) 23.3.1696 Hendrik Bruijn, uit Amsterdam, boekdrukker, 31 jaar oud. Kinderen: Abraham (geb.A'dam 1693! als zoon van Aeltje van Achthoven en ovl. 3.10.1761 A'dam Lutherse kerk: huwt Maria Hardingh); Antoni (ged. 29 jan.1697); Femmetje (ged. 21.2.1698). Hun kind sterft op 7 juni 1698. Hendrik Bruijn hertrouwt, als weduwnaar van Alida van Achthoven, op 18 nov. 1718 te Amsterdam met Angenita Lingelbagh.
 2. Hester van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 24 aug. 1657 als dochter van Anthoni van Achthoven en Annetje Teerlingh. Zij sterft te Amsterdam op 30 oct.1673 (DBT 1091/131)
 3. Annecken van Achthoven: gedoopt in de Zuiderkerk op 10 dec. 1659 als dochter van Anthony van Achthoven en Annecken Teerinckx.
 4. Cornelia van Achthoven: gedoopt in de Zuiderkerk van Amsterdam op 26 maart 1662 als dochter van Anthony Cornelissen van Achthoven en Anna Teerinck. Zij huwt Jan Corff op 23 nov. 1683 (DBT 512/9). Kinderen: Catrina (ged. 7.2.1685); Anna (ged. 14.2.1687); Hendrik (ged. 21.3.1688); Anna (ged. 30.5.1691). Hun kinderen sterven te Amsterdam op 13 sept. 1687 (DBT 1056/331)en op 4 jan. 1689 (DBT 1057/8). Zij hertrouwt Willem Hendrik de Koning te Amsterdam op 3/19 feb. 1702 (DTB 534/40).
 5. Anna van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 16 april 1666 als dochter van Anthony van Achthoven en Anna Teeringh.
 6. Cornelis van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 24 juni 1668 als zoon van Anthony van Achthoven en Anna Teerincx: zie IV-A.
 7. Johannes van Achthoven: gedoopt in de Oude Kerk van Amsterdam op 11 sept. 1673 als zoon van Antoni van Achthoove en Anna Teerinck.

Sterven de kinderen van Anthonis van Achthoven:

 1. kind van Anthonis van Achthoven: + A'dam 21.7.1663 begraven ZK.
 2. kind van Anthonis van Achthoven: + A'dam 15.11.1668: begraven ZK.
 3. kind van Anthonis van Achthoven: + A'dam 23.9.1673: begraven ZK.

III-C. Arent Cornelissen van Achthoven. Gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam op 28 maart 1641 als zoon van Cornelis Theunisz van Achthoven en Aeltje Jans. Geen verdere gegevens.

III-D. Teunis Aelbertsz van Achthoven. Zoon van Aelbert Jansz van Achthoven en Metgen Gerrits Kersberch. Bouwman op zuidzijde van Benschop. Overleden te Benschop op 16.2.1670.
Huwt Trijntje Jansdr (dochter van Jan Neelen), overleden 22.10.1700 (Zij hertrouwt Benschop 24.9.1671 Adriaen Lamberts).
Kinderen bekend te Benschop:

 1. Geertje Teunisdr, dr van Teunis Aelbertse, gedoopt te Benschop 6.1.1661.
 2. Weijntge Teunisdr van Achthoven: gedoopt te Benschop 29.10.1665 en overleden te Benschop op 29.10.1698. Huwt Jan Claesz Kersbergen, gedoopt te Benschop 31.8.1660, overleden te Benschop 1725. Dochter: Neeltje Jans Kersbergen, gedoopt te Benschop op 31.3.1695 en overleden te Bergambacht op 1.10.1742.

III-E. Jan Aelbertsz Kersbergen / van Achthoven. Woont te Benschop.
Huwt, als j.m. van Achthoven, te Benschop 25.11.1667 Merrichje Lauwens, j.d. van Stolkwijk, wonende te Benschop.
Kinderen te Benschop:

 1. Alberta, dochter van Jan Aelbertse, gedoopt te Benschop 2.8.1668
 2. Josje (Jessie), gedoopt te Benschop 24.10.1669

IV-A. Cornelis Anthonissen van Achthoven, notaris. Gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 24 juni 1668 als zoon van Anthony van Achthoven en Anna Teerincx. Wordt op 31 jan.1694 aangesteld als notaris. Admissie (en nominatie) op 16 febr. 1694 (dan 25 jaar). Notaris te Amsterdam van 1694 tot 1725. Sterft te Amsterdam op 4 jan. 1726, begraven in de Nieuwe Kerk (DBT 1058/36). Woont in 1695 tot 1704 aan 't Water (Damrak). Woont van 1706 tot 1712 op de Paleisstraat bezuiden het Stadhuis en van 1713 tot 1726 op het Rokin bij de Beurs. Wordt op 14.1.1696, op 12.3.1698 en op 28.4.1702 vermeld als notaris in de NA te Den Haag alsook op 9 juni 1717 (aanstellen van proxi). Maakt met zijn vrouw Maria Catharina Indiseraven hun gezamelijk testament op 31 juli 1717 (NA 8563). Maken elkaar tot erfgenaam.
Huwt als notaris te Amsterdam op 15 aug.1698 op 30 jarige leeftijd met Maria Catharina Indiseraven, 20 jaar oud, en dochter van Christoffel Indiseraven: zijn en haar vader zijn beiden aanwezig. Zij sterft als weduwe van Cornelis van Achthoven op 2 april 1728 en werd begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (DBT 1058/49v).
Kinderen:

 1. Christopher van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 1 juli 1699 als zoon van Cornelis van Achthoven en Anna Catharina Indiseraven (DBT 79/74). zie V-A.
 2. Anthony van Achthoven: gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 12 sept. 1700 als zoon van Cornelis van Achthooven en Anna Catarina Indischeraven.
 3. Anthony Jacob van Achthoven: gedoopt te Amsterdam op 24 maart 1702 als zoon van Cornelis van Achthoven en Anna Catharina Indiseraven.

N.B.: Cornelis van Achthoven investeert mogelijk in 1720 in de Societeit van Berbice (huidige Guyana), aangezien er daar in 1740 ook een suikerplantage met de naam Achthoven wordt vermeld op de kaart van Hendrik de Leth (zie Amsterdams Historisch Museum)(Zie ook: "Oud Holland Vlumes 81-82, 1966: plantage Agthoven komt van 1766 (na oproer van 1763) niet meer in de lijsten voor [google books].
Wordt in 1706 ook vermeld in verband met schilderijen van Rembrant van Rijn en Pieter Lastman.
Wordt regelmatig vernoemd in de notariele archieven van Utrecht als notaris te Amsterdam.

V-A. Christoffel van Achthoven. Gedoopt in de Nieuwe Kerk van Amsterdam op 1 juli 1699 als zoon van Cornelis van Achthoven en Anna Catharina Indiseraven (DBT 79/74). Woont op Rokin bij zijn huwelijk. Wordt op 17.8.1740 (in archief van notaris Pieter de Graeff Isaaksz) vernoemd als schout en secretaris van Oostvoorne, Rugge en Oosterland.
Huwt (1) te Amsterdam op 22 febr. 1725 Catharina Smit, weduwe van Pieter Krey. Zij woont dan op de Princegraft, en is afkomstig van Amsterdam (DTB 563/253).
Huwt (2?) Maria van Slingerland.
Kinderen uit (2):

 1. Katrina M. van Agthoven, gedoopt te Brielle op 16.07.1743, als dochter van Kristoffel van Agthoven en Maria van Slingerland.
 2. Kristina K. van Agthoven, gedoopt te Brielle op 16.07.1743, als dochter van Kristoffel van Agthoven en Maria van Slingerland.

Op 10.2.1739 worden Kristoffel van Agthoven en Catrina van Agthoven vermeld als doopgetuigen van Cornelis, zoon van Jan van Slingerlandt en Judit Kerkhove te Hillegersberg [GA Rotterdam]

Op 21 april 1747 wordt Christoffel Agthoven vermeld in het Archief Weeskamer van Den Haag, in verband met huurcedullen. (GA Den Haag, Archief Weeskamer, Index BNR 402, 20-1747 21 april ).

Bronnen:
[1] GA Amsterdam
[2] Acten uit Rechtelijk Archief van Accomack, Virginia, USA.
[3] GA Rotterdam
[4] GA Den Haag